Regulamin „Ankieta – połączmy siły we wspólnych zakupach, czyli PŁAĆ MNIEJ za to samo!

Ankieta dostępna jest wyłącznie na stronie firmy PROskan.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Ankiety jest firma Michał Gerke PROSKAN z siedzibą w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 , NIP: 8862145769 – zwanej dalej Organizatorem oraz firma Agnieszka Gerke FIZJOLIDER z siedzibą w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 , NIP: 8541777939 – zwanej dalej Organizatorem.

1.2. Regulamin określa zasady przeprowadzania Ankiety, polegające na dobrowolnym wypełnieniu Ankiety przez Uczestnika.

1.3. Celem wypełnienia Ankiety jest przekazanie firmie PROskan i FIZJOLIDER swoich preferencji zakupowych, przez osobę wypełniającą Ankietę, łącznie z danymi osobowymi niezbędnymi do przedstawienia Uczestnikowi Ankiety oferty handlowej na wymienione w Ankiecie szkolenie i produkt. Ankieta ta jest zatem zapytaniem o ofertę handlową kierowanym do firmy PROskan i FIZJOLIDER. Uczestnik wypełniając Ankietę wyraża chęć zakupu podanego w Ankiecie szkolenia lub produktu, ale wypełnienie Ankiety nie zmusza go do tego. Ankieta nazwana „Ankieta – połączmy siły we wspólnych zakupach!” nie jest zamówieniem składanym przez Uczestnika Ankiety.

1.4. Uczestnik wypełnia Ankietę by móc skorzystać z zakupu szkolenia lub produktu, które wymienia w Ankiecie i które to szkolenia lub produkty mogą znaleźć się w ofercie firmy PROskan lub FIZJOLIDER, po wypełnieniu przez Uczestnika Ankiety.

1.5. Firma PROskan i FIZJOLIDER, pozyskując informację o preferencjach zakupowych Uczestnika Ankiety nie mają obowiązku znaleźć dostawcy na wymienione w Ankiecie szkolenie lub produkt. Firma PROskan i FIZJOLIDER nie mają obowiązku składać zapytania ani negocjować warunki handlowe na wymienione w Ankiecie szkolenie lub produktu z dowolnym Dostawcą. Firma PROskan i FIZJOLIDER nie mają obowiązku przedstawić oferty handlowej na wymienione w Ankiecie szkolenie lub produkt osobie wypełniającej Ankietę.

1.6. Jeśli firma PROskan lub FIZJOLIDER podejmie się negocjacji z Dostawcą, to ostateczna cena na dane szkolenie lub produkt, uzyskana w wyniku negocjacji jest tajemnicą handlowa między firmy PROskan i FIZJOLIDER.

1.7. Wypełnienie Ankiety nie jest równoznaczne z uzyskaniem niższych cen na wymienione w Ankiecie szkolenie lub produkt. Firma PROskan i FIZJOLIDER nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i/lub sprzedaż osobie wypełniającej Ankietę szkolenia lub produktu po niższej lub wyższej cenie niż osoba wypełniająca Ankietę uzyskałaby od Dostawcy szkolenia lub produktu w wyniku indywidualnych negocjacji z nim. Firma PROskan i FIZJOLIDER nie mają wpływu i nie biorą odpowiedzialności za warunki handlowe, którym podlegają Dostawcy szkoleń i produktów oraz nie mają wpływu i nie biorą odpowiedzialności za oferty, które Dostawcy szkoleń lub produktów przedstawiają osobom wypełniającym Ankietę.

1.8. Podczas rozmów i negocjacji prowadzonych z Dostawcami firma PROskan i FIZJOLIDER mają prawo udzielić Dostawcom wszystkich informacji, które osoba wypełniająca Ankietę umieściła w niej, łącznie z udostępnieniem danych osobowych ujawnionych w Ankiecie. Uczestnik Ankiety upoważnia firmę PROskan oraz FIZJOLIDER do podania jego danych osobowych oraz preferencji zakupowych, które umieścił w Ankiecie, innym firmom i/lub Dostawcom, celem sprawdzenia czy Uczestnik Ankiety otrzymał ofertę i na jakich warunkach, na podane przez siebie w Ankiecie szkolenie lub produkt, u Dostawcy.

1.9. Dane osobowe oraz preferencje zakupowe Uczestnika Ankiety mogą zostać usunięte z bazy danych firmy PROskan i FIZJOIDER na życzenie klienta. By to uczynić osoba wypełniająca Ankietę musi zgłosić taką chęć dowolnie wybraną formą jak: wiadomość mailowa, list tradycyjny, przez wypełnienie formularz kontaktowego na stronie firmy PROskan pod adresem www.proskan.pl. Dane te zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych firmy PROskan i FIZJOLIDER.

1.10. Ankieta dostępna na stronie firmy PROskan o nazwie „Ankieta – połączmy siły we wspólnych zakupach, czyli PŁAĆ MNIEJ za to samo” nie ma charakteru oferty handlowej i nie jest umową handlową zawartą miedzy firmą PROskan i/lub FIZJOLIDER a osobą wypełniającą Ankietę.

1.11 Uczestnik Ankiety nie będzie domagał się od firmy PROskan i/lub FIZJOLIDER jakichkolwiek roszczeń związanych z ze swoimi zrealizowanymi lub niezrealizowanymi planami zakupowymi szkoleń lub produktów w jakiejkolwiek firmie, lub zmianą warunków handlowych jakie mógł uzyskać od innych firm, a które wymienił w Ankiecie.

2. Uczestnicy Ankiety

2.1. W Ankiecie może brać udział każdy kto ma na celu przekazanie firmie PROskan i FIZJOLIDER swoich preferencji zakupowych oraz niezbędnych do otrzymania oferty handlowej swoich danych osobowych, które dobrowolnie umieszcza w Ankiecie.

2.2. Każdy Uczestnik może brać udział w Ankiecie wielokrotnie i wypełniając ją wykazywać zainteresowanie zakupem dowolnego szkolenia lub produktu z oferty firmy PROskan i FIZJOLIDER lub innego dostawcy.

2.3. Ankieta wypełniona nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględniana.

2.4. Uczestnik Ankiety wyraża zgodę na kontakt pracownika firmy PROskan i/lub FIZJOLIDER, dowolnym środkiem komunikacji, celem sprecyzowania planów zakupowych osoby wypełniającej Ankietę.

2.5. Wzięcie udziału w Ankiecie jest dobrowolne i przebiega z akceptacją jej zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. Czas trwania Ankiety

Ankieta nie jest organizowana w czasie i ma charakter ciągły. Prowadzona jest przez cały czas kiedy dostępna jest na stronie internetowej firmy PROskan pod adresem www.proskan.pl. Firma PROskan i FIZJOLIDER nie mają obowiązku informowania kogokolwiek o zaprzestaniu stosowania Ankiety –  „Ankieta – połączmy siły we wspólnych zakupach!”

4. Postanowienia końcowe

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4.2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

4.3. Wszelkie reklamacje związane z Ankietą należy zgłaszać pisemnie  do Organizatora, na jego podany powyżej adres lub droga mailową na adres biuro@proskan.pl lub biuro@fizjolider.pl wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

4.4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

4.4.1. Awarię systemu informatycznego po stronie Organizatora lub Uczestnika uniemożliwiające zarejestrowanie Ankiety w systemie.

4.4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców usług internetowych.

4.5. Zgłaszając swój udział w Ankiecie i biorąc w niej udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Ankiety i wyraża zgodę na jego treść.

4.6. Postanowienia niniejszego Regulaminu Ankiety są wyłączną podstawą prowadzenia Ankiety, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

4.7. Niniejszy regulamin Ankiety jest dostępny do wglądu na stronie www.proskan.pl.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Ankiety, w tym treści niniejszego Regulaminu Ankiety w trakcie trwania Ankiety.